Zero

Nicholas Bate with some zero basics.

  1. Zero In-box

  2. Zero, Coke Zero

  3. Zero Netflix Monday to Thursday.  Read.

  4. Zero taking the lift/elevator down.

  5. Zero time to waste.

  6. Zero poor coffee.

  7. Zero excuses.


Date
September 30, 2019